• TASUTA
 • 360 päeva
 • Kursusel ka tunnustusmärk
1823 ÕPILAST LIITUNUD

Põhjalikum otsivahend

Kursuste kategooriad

10. klassi matemaatika

100+ videot kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all):

 • ABSOLUUTVÄÄRTUS
 • ASTMED
 • JUURAVALDISED, JUURVÕRRANDID
 • LINEAARVÕRRANDID
 • MURDVÕRRANDID, RUUTVÕRRANDID
 • VARIA
 • TÄISNURKNE KOLMNURK
 • INTERVALLMEETOD
 • LINEAARVÕRRATUS JA LINEAARVÕRRATUSESÜSTEEM
 • MURDVÕRRATUS JA RUUTVÕRRATUS
 • VEKTORID
 • SKALAARKORRUTISED
 • SIINUS, KOOSINUS, TANGENS JA TEOREEMID

NB! Selleks, et näha osasid tasuta loenguid (mis on vastavalt märgitud), pead olema sisselogitud. Kasutaja loomisega ei kaasne mingeid kohustusi!

Kursuse õppekava

ABSOLUUTVÄÄRTUS
Arvu absoluutväärtus 10. kl Detailid 00:02:00
Absoluutväärtus, arvutamine Detailid 00:03:00
Absoluutväärtus, võrrand Detailid 00:04:00
Absoluutväärtus, võrrand 2 Detailid 00:03:00
Absoluutväärtust sisaldav võrrand Detailid TASUTA 00:04:00
ASTMED
Astme mõiste üldistamine Detailid TASUTA 00:02:00
Tehted, juured, astmed Detailid 00:02:00
Astmed, juured, korrutamine Detailid TASUTA 00:04:00
Tehted astmete ja juurtega Detailid TASUTA 00:04:00
Tehted astmete ja juurtega, arvutamine Detailid 00:04:00
Tehted astmetega, sama alus Detailid TASUTA 00:03:00
Arvu aste, kordamine Detailid 00:03:00
JUURAVALDISED, JUURVÕRRANDID
Juuravaldised, taandamine, arvutamine Detailid 00:03:00
Juure ette tegur Detailid 00:03:00
Juured, ruutude vahe valem Detailid 00:02:00
Juured, tegurdamine Detailid 00:02:00
Juurte juurimine Detailid 00:02:00
Juurte koondamine Detailid 00:02:00
Juurte omadused Detailid 00:05:00
Juurte omadused, astendamine Detailid 00:02:00
Juurte omadused, jagatis Detailid 00:01:00
Juurte omadused, juurimine Detailid 00:02:00
Juurte omadused, korrutamine Detailid 00:01:00
Juurte omadused, taandamine, laiendamine Detailid 00:02:00
Ruutjuur, koondamine Detailid 00:03:00
Ruutjuur, murd taandamine Detailid 00:03:00
Juurvõrrand Detailid 00:04:00
Juurvõrrand, kaks ruutjuurt Detailid 00:03:00
Juurvõrrand, kuupjuur Detailid 00:02:00
Juurvõrrand, lihtsam Detailid 00:02:00
Tegur juure ette Detailid 00:03:00
Teguri toomine juuremärgi ette Detailid 00:02:00
Tehted juurtega, laiendamine, juurimine Detailid 00:02:00
Tehted juurtega, sulgude avamine Detailid 00:02:00
Tehted juurtega – Ülesanne Detailid 00:04:00
LINEAARVÕRRANDID
Lineaarvõrrand, murd Detailid 00:03:00
Lineaarvõrrand, murrud Detailid 00:03:00
Lineaarvõrrand, sulud Detailid 00:02:00
MURDVÕRRANDID, RUUTVÕRRANDID
Murdvõrrand Detailid 00:04:00
Murdvõrrand, ruutvõrrand Detailid 00:04:00
Murruline astendaja Detailid 00:02:00
Negatiivne täisarvuline astendaja Detailid 00:02:00
Murdvõrrand, võrdekujuline võrrand Detailid 00:03:00
Mittetäielik ruutvõrrand Detailid 00:03:00
Mittetäielik ruutvõrrand 2 Detailid 00:06:00
Mittetäielik ruutvõrrand 3 Detailid 00:06:00
Ruutvõrrand, murrud Detailid 00:04:00
VARIA
Kasulik teada, teguri toomine juure ette Detailid 00:03:00
Arvutamine, perioodiline kümnendmurd Detailid 00:03:00
Irratsionaalavaldise lihtsustamine Detailid 00:03:00
Ratsionaalavaldise lihtsustamine Detailid 00:03:00
Lõpmatu perioodiline kümnendmurd Detailid 00:03:00
Lõpmatu perioodilise kümnendmurru teisendamine Detailid 00:03:00
Protsent, lahus Detailid 00:03:00
Protsentül., kauba hind Detailid 00:03:00
Protsentülesanne, lahuse lahjendamine Detailid 00:02:00
Tõenäosus 10. kl Detailid 00:03:00
Viet’i teoreem Detailid 00:03:00
Ringjoone võrrand 10. kl Detailid 00:03:00
Ringjoone kaare pikkus Detailid 00:04:00
Sektori pindala Detailid 00:03:00
Täiendusnurga valemid Detailid 00:04:00
TÄISNURKNE KOLMNURK
Täisnurkne kolmnurk, valemid Detailid 00:03:00
Täisnurkne kolmnurk, lahendamine Detailid 00:03:00
Täisnurkne kolmnurk, puu kõrguse arvutamine Detailid 00:02:00
Täisnurkse kolmnurga lahendamine Detailid 00:03:00
INTERVALLMEETOD
Intervallmeetod Detailid 00:03:00
Intervallmeetod lisa Detailid 00:03:00
Murdvõrratus, intervallmeetod Detailid 00:02:00
LINEAARVÕRRATUS JA LINEAARVÕRRATUSESÜSTEEM
Lineaarvõrratus, lihtsustamine Detailid 00:03:00
Lineaarvõrratus, murrud Detailid 00:03:00
Lineaarvõrratuse lahendamine Detailid 00:04:00
Lineaarvõrratusesüsteem Detailid 00:03:00
Lineaarvõrratusesüsteem, kokkuvõte lahendihulkadest Detailid 00:03:00
Ühe muutujaga lineaarvõrratus Detailid 00:02:00
Ühe muutujaga lineaarvõrratusesüsteem Detailid 00:03:00
MURDVÕRRATUS JA RUUTVÕRRATUS
Murdvõrratus Detailid 00:00:00
Murdvõrratus, ruutvõrrand Detailid 00:02:00
Ruutvõrratus, parabool alla Detailid 00:03:00
Ruutvõrratus, üks nullkoht Detailid 00:03:00
Ruutvõrratus, nullkohad Detailid 00:03:00
Ruutvõrratus, nullkohad puuduvad Detailid 00:02:00
VEKTORID
Vektor Detailid 00:03:00
Sihivektor Detailid 00:03:00
Vektori pikkus Detailid 00:03:00
Vektori koordinaadid, alguspunkt, lõpp-punkt Detailid 00:03:00
Vektori koordinaadid, ühikvektorid Detailid 00:04:00
Vektorite avaldamine antud vektorite kaudu Detailid 00:04:00
Vektorite kollienaarsus, valem Detailid 00:02:00
Vektorite kollineaarsus, vektorite koordinaadid Detailid 00:02:00
SKALAARKORRUTISED
Järeldusi skalaarkorrutisest Detailid 00:03:00
Kolmnurga sisenurk, vektorite skalaarkorrutis Detailid 00:04:00
Skalaarkorrutis, vektori koordinaadid Detailid 00:02:00
Vektori koordinaadid, pikkus, skalaarkorrutis, nurk Detailid 00:03:00
Vektorite skalaarkorrutis, nurk vektorite vahel Detailid 00:04:00
Vektorite skalaarkorrutis, valem Detailid 00:02:00
SIINUS, KOOSINUS, TANGENS JA TEOREEMID
Kahe nurga summa ja vahe koosinus Detailid 00:03:00
Kahe nurga summa ja vahe tangens Detailid 00:02:00
Kahe nurga summa ja vahe siinus Detailid 00:03:00
Kahekordse nurga sin, cos, tan Detailid 00:02:00
Kolmnurga lahendamine, koosinusteoreem, siinusteoreem Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine, koosinusteoreem Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine, siinusteoreem Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine, valemid Detailid 00:03:00
Koosinusteoreem, nurga leidmine Detailid 00:03:00
Koosinusteoreem, tekstülesanne Detailid 00:02:00
Koosinusteoreem, valem Detailid 00:02:00
Mistahes nurga sin, cos, tan Detailid 00:04:00
Negatiivse nurga sin, cos, tan Detailid 00:02:00
Siinuse, koosinuse ja tangensi märgid Detailid 00:02:00
Siinusteoreem, valem Detailid 00:03:00
Taandamisvalemid, näide Detailid 00:03:00
Taandamisvalemid, trigonom. avaldiste lihtsustamine Detailid 00:02:00
Trigon. põhiseosed Detailid 00:02:00
Trigon. põhiseosed 2 Detailid 00:02:00
Trigon. põhiseosed 3 Detailid 00:03:00
Trigonomeetrilised avaldised, arvutamine Detailid 00:02:00
Trigonomeetria, lihtsustamine Detailid 00:02:00
SIRGED, SIRGE VÕRRAND, SIRGE TÕUS
Kahe punktiga määratud sirge võrrand, selgitus Detailid 00:04:00
Kahe punktiga määratud sirge võrrandi koostamine Detailid 00:04:00
Kahe sirge lõikepunkt Detailid 00:03:00
Nurk kahe sirge vahel Detailid 00:03:00
Paralleelsed sirged Detailid 00:01:00
Algordinaat Detailid 00:01:00
Punkti ja algordinaadiga määratud sirge võrrand Detailid 00:02:00
Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand Detailid 00:04:00
Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand Detailid 00:03:00
Punkti asukoht, ringjoon, lõigu pikkus Detailid 00:04:00
Ringjoone ja sirge lõikepunktid Detailid 00:04:00
Sirge tõusu leidmine Detailid 00:03:00
Sirge tõusunurk, sirge tõus Detailid 00:02:00
Sirge võrrand, lõikepunkt, tõus Detailid 00:03:00
Sirge võrrand, paralleelsus Detailid 00:03:00
Sirge võrrand, ristsirge Detailid 00:03:00
Sirge võrrand, lõikepunkt, tõus Detailid 00:03:00
Sirge võrrand, tõus, lõikepunkt Detailid 00:03:00
Tõus, tõusunurk Detailid 00:04:00
Sirge võrrand, tõusunurk Detailid 00:02:00
Sirge võrrand, ül 1 Detailid 00:02:00
Sirge võrrandi üldkuju Detailid 00:03:00
Sirge võrrandid, erijuhud Detailid 00:03:00
Sirged lõikuvad, sirged risti Detailid 00:03:00
Sirgete vastastikused asendid Detailid 00:03:00
Ühtivad sirged Detailid 00:02:00

Arvamusi kursusest

N.A

hinnangut
 • 1 punkti0
 • 2 punkti0
 • 3 punkti0
 • 4 punkti0
 • 5 punkti0

Sellel kursusel puuduvad hetkel hinnangud.

error: Antud sisu on autoriõigustega kaitstud ning selle allalaadimine on keelatud.

Logi sisse

Registreeri

Loo uus kasutajakonto
Loo uus kasutajakonto Tagasi